logo

  •   QATARI COMPANY SAC
  •   20602251013
  •   Pje. Viru Nro 186 - Chilca - Huancayo
  •   Teléfono: 064 635484
  •   Correo: contacto@qatari.com.pe